ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NĂM 2016

270

Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật Thương mại quốc tế:

LTMQT.01.TRI102- Nguyên lý Mác.Lênin 1

LTMQT.02. TRI103- Nguyên lý Mác.Lênin 2

LTMQT.03.TRI104- Tư tưởng HCM

LTMQT.04. TRI106- Đường lối cách mạng của ĐCSVN

LTMQT.05.TIN202- Đề cương môn Tin học đại cương

LTMQT.06. TRI201- Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

LTMQT.07. PHH101- Phat trien ky nang

LTMQT.08. PPH104- Ky thuat soan thao van ban

LTMQT.09. XHH101- Xa hoi hoc dai cuong

LTMQT.10. TLH101- Tam ly hoc dai cuong

LTMQT.11. KTE201- Kinh tế vi mô 1

LTMQT.12. KTE203- Kinh tế vĩ mô 1

LTMQT.13. TAN131- Ngoai ngu 1 (Tieng Anh)

LTMQT.14. TAN132- Ngoai ngu 2 (Tieng Anh)

LTMQT.15. TAN231- Ngoai ngu 3 (Tieng Anh)

LTMQT.16. TAN232- Ngoai ngu 4 (Tieng Anh)

LTMQT.17. TAN331- Ngoai ngu 5 (Tieng Anh)

LTMQT.18.1.GDTC2- giáo dục thể chất 2- Khiêu vũ thể thao

LTMQT.18.2.GDTC3- Môn GDTC 3 Bơi

LTMQT.18.3.GDTC3- Giáo dục thể chất 3- Cầu lông

LTMQT.18.GDTC1- Giáo dục thể chất 1- Aerobic

LTMQT.19. PLU103- Lý luận Nhà nước và pháp luật

LTMQT.20. PLU218- Luat Hien phap

LTMQT.21. PLU202- Luật học so sánh

LTMQT.22. PLU204- Luat Hanh chinh

LTMQT.23. PLU225- Luật hình sự

LTMQT.24. PLU207- Luật dân sự phần chung

LTMQT.25. PLU208- Luat Dan su phan rieng

LTMQT.26. PLU216- Luat To tung Dan su

LTMQT.27. PLU210- Luat To tung Hinh su

LTMQT.28. PLU209- Luat Hon nhan va gia dinh

LTMQT.29. PLU217- Luat thuong mai

LTMQT.30. PLU223- Luat lao dong

LTMQT.31. PLU428- Luat Dat đai va moi truong

LTMQT.32. PLU303- Cong phap quoc te

LTMQT.33. PLU308- Tu phap quoc te

LTMQT.34. PLU302- Phap luat tai chinh ngan hang

LTMQT.35. PLU424- Phap luat canh tranh

LTMQT.36. PLU426- Phap luat SHTT

LTMQT.37. PLU311- Tieng anh phap ly co ban

LTMQT.38. PLU313- Tieng anh phap ly nang cao

LTMQT.39. PLU313- Ky nang thuc hanh phap luat

LTMQT.40. TMA301- Chính sách Thương mại quốc tế

LTMQT.41. PLU454- Pháp luật quốc tế về Thương mại hàng hóa

LTMQT.42. PLU453- Pháp luật quốc tế về Thương mại Dịch vụ

LTMQT.43. PLUU417- Phap luat ve dau tu

LTMQT.44. PLU431- Các bien phap dam bao cong bang trong Thương mại quốc tế

LTMQT.45. PLU409- Giai quyet tranh chap trong thuong mai quoc te

LTMQT.46. PLU422- Phap luat Thuong mai Quoc te

LTMQT.47. PLU410- Phap luat kinh doanh quoc te

LTMQT.48. PLU410- Luat hop dong so sanh

LTMQT.49. PLU434- Phap luat kinh doanh bao hiem

LTMQT.50. PLU430- Phap luat dieu chinh thuong mai dien tu

LTMQT.51. PLU404- Phap luat hai quan

LTMQT.52.PLU416- Phap luat ve thue

LTMQT.54. PLU419- Phap luat trong hoat dong kinh te doi ngoai

LTMQT.55. KTE327- Đàm phán quốc tế

LTMQT.56. KTE306- Quan hệ kinh tế quốc tế

LTMQT.57.QTR303- Quản trị học Mangement Syllabus _vn

LTMQT.58. KET201- Nguyên ly kế toán

LTMQT.59. TMA304- Vận tải và Bảo hiểm trong ngoại thương

LTMQT.60. TCH412- Thanh toán quốc tế