ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NĂM 2019

291

Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật Thương mại quốc tế:

01 – Những NL cơ bản của CN Mác – Lenin I_TRI102

02 – Những NL cơ bản của CN Mác – Lenin_TRI103

03 – Tư tưởng Hồ Chí Minh_TRI104

04 – Đường lối cách mạng của ĐCSVN_TRI106

05 – Tin học_TIN206

06 – Logic&PPHT,NCKH_TRI201

07 – Phát triển kĩ năng_PPH101

08 – Kỹ thuật soạn thảo VB – PPH104

09 – Xã hội học ĐC – XHH101

10 – Tâm lý học đại cương – TLH101

13 – Ngoại Ngữ 1_TAN131

14 – Ngoại ngữ 2_TAN132

15 – Ngoại ngữ 3_TAN231

16 – Ngoại ngữ 4_TAN232

17 – Ngoại ngữ 5_TAN331

19 – Lý luận NN và PL – PLU103

20 – Luật hiến pháp – PLU218

21 – Luật học so sánh – PLU202

22 – Luật hành chính – PLU204

23 – Luật hình sự – PLU225

24 – Luật dân sự I – PLU207

25 – Luật dân sự II – PLU208

26 – Luat To tung dan su – PLU211

27 – Luat To tung Hinh su – PLU210

28 – Luật hôn nhân&gia đình – PLU209

29 – Luật thương mại – PLU217

30 – Luat Lao dong – PLU213

31 – Luật đất đai môi trường – PLU428

32 – Công pháp quốc tế – PLU307

33 – Tư pháp quốc tế – PLU308

34 – PL Tài chính ngân hàng – PLU302

35 – Phap luat canh tranh – PLU424

36 – PL sở hữu trí tuệ – PLU426

37 – Tiếng Anh Pháp lý co ban – PLU321

38 – Tiếng Anh Pháp lý nang cao – PLU322

39 – Ky nang thuc hanh PL – PLU313

40 – Chính sách thương mại quốc tế_TMA301

41 – PLQT ve TMHH – PLU433

42 – PLQT về TMDV – PLU434

43 – Pháp luat về dau tu – PLU417

44 – Cac BP ĐB cong bang trong TMQT – PLU431

45 – GQTC trong TMQT – PLU409

46 – PL TMQT – PLU422

47 – PL Kinh doanh quoc te – PLU410

48 – Luật hợp đồng so sánh – PLU314

49 – PL kinh doanh bao hiem – PLU454

50 – Phap luat doanh nghiep – PLU401

51- PL điều chỉnh TM điện tử – PLU430

52 – Phap luat Hai quan – PLU404

53 – PL về thuế – PLU416

54 – Kinh tế quốc tế_KTE308

55 – PLTHĐKTĐN – PLU419

56 – Dam phan kinh te quoc te_KTE327

57. Quan hệ kinh tế quốc tế_KTE306

58 – Quan tri hoc_QTR303

59 – Nguyên lý kế toán_KET201

60 – Giao dich thuong mai quoc te_TMA302

61 – Van tai&bao hiem trong ngoai thuong_TMA304

62 – Thanh toan quoc te_TCH412

63 – PPNC Luật học- PLU520