ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỰC TẬP GIỮA KHÓA

181

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Thực tập giữa khóa

Mã học phần: PLU501

Khoa: Luật

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Pháp luật Cơ sở, Bộ môn Pháp luật Kinh doanh Quốc tế, Bộ môn Thương mại Quốc tế

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tại thời điểm công bố danh sách chính thức đủ điều kiện thực tập giữa khóa (TTGK), sinh viên đang không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có khối lượng kiến thức tích lũy được tương đương 105 tín chỉ hoặc được xếp hạng năm đào tạo là sinh viên năm thứ ba.

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu:

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung:

 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 Tất cả các giảng viên của Khoa    
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này tạo cơ hội cho sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã thu nhận được từ nhà trường vào thực tiễn; giúp sinh viên cọ sát với thực tiễn làm việc tại các cơ quan nhà nước, pháp chế doanh nghiệp, văn phòng và công ty luật, cơ quan nghiên cứu, tổ chức quốc tế; nhận thức rõ về nghề nghiệp, lĩnh vực công tác sau khi tốt nghiệp; củng cố các kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với công việc phù hợp với chuyên ngành pháp luật thương mại quốc tế; giúp sinh viên nhận thức rõ những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện trong các kỳ học tiếp theo tại trường; giúp sinh viên chuẩn bị để thực hiện học phần tốt nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

3.1. Về kiến thức 

Sau khi học xong học phần này, người học sẽ:

1) Bổ sung, củng cố kiến thức về các vấn đề pháp luật thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập;

2) Áp dụng được các quy định của pháp luật thương mại quốc tế để giải thích và giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn đặt ra trong mối quan hệ quốc tế giữa các chủ thể của pháp luật thương mại quốc tế;

3.2.Về kĩ năng

3) Tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như về cách tổ chức hoạt động và quản lý tại một công ty/doanh nghiệp hoặc một cơ quan quản lý nhà nước;

4) Làm việc độc lập, khoa học và sáng tạo;

5) Phát triển các kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng viết và nói;

3.3. Về thái độ

6) Có thái độ đúng đắn về việc lựa chọn ngành nghề và xác định rõ hơn về mục tiêu đối với nghề nghiệp tương lai của mình.

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Các giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đã các môn học trước;

– Các tài liệu kèm theo từ doanh nghiệp.

 1. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung, kế hoạch chung

Thời gian Nội dung công việc
Sinh viên Giảng viên
Trước khi đi thực tập Liên hệ, đăng ký thực tập với đơn vị dự kiến sẽ thực tập;

– Kê khai các thông tin về đơn vị sẽ thực tập với Phòng Quản lý Đào tạo theo sự hưỡng dẫn của Phòng Quản lý Đào tạo

– Giới thiệu một số vị trí và đơn vị cho học phần TTGK của sinh viên
Tuần thứ nhất – Hiểu rõ những nội dung và yêu cầu của học phần TTGK. – Hướng dẫn sinh viên nắm rõ nội dung và yêu cầu của học phần TTGK.
Tuần thứ 2 – Liên lạc với đơn vị thực tập.
– Hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của đơn vị nhận thực tập.
– Giảng viên có thể hỗ trợ và định hướng cho sinh viên
Tuần thứ 3 – Lập kế hoạch thực tập
– Chọn đề tài/lĩnh vực mình muốn thực tập (có cân nhắc đến thời gian hoàn thành và phạm vi nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của học phần)
– Viết và nộp đề cương chi tiết
– Hướng dẫn sinh viên chọn đề tài
– Hướng dẫn viết đề cương chi tiết
– Chỉnh sửa và thông qua đề cương chi tiết.
Tuần thứ 1-5 – Sinh viên đến làm việc thực tế tại đơn vị thực tập và phải thực hiện các công việc mà đơn vị thực tập giao
– Sinh viên phải quan sát, tìm hiểu các hoạt động thực tế có liên quan chủ đề thực tập; phỏng vấn trực tiếp những người có liên quan; thu thập thông tin và dữ liệu chuẩn bị cho việc viết Báo cáo TTGK.
– Liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi các nội dung trong Báo cáo TTGK.
– Kiểm tra tiến độ thực hiện của sinh viên.
– Trao đổi và hướng dẫn sinh viên các vấn đề liên quan đến thực tập và viết Báo cáo TTGK.
Tuần thứ 5 – Chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo TTGK – Kiểm tra nội dung Báo cáo TTGK
Tuần sau khi đi thực tập – Gửi Báo cáo TTGK đến cơ quan thực tập xin xác nhận

– Nộp Báo cáo TTGK cho Khoa

– Kiểm tra tiến độ thực hiện

 

 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

– Theo quy chế đào tạo hiện hành;

 1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

7.1. Đánh giá thường xuyên:

Không

7.2. Đánh giá định kỳ

Hình thức Tỷ lệ
Hình thức trình bày 10%
Kết cấu bài báo cáo 10%
Nội dung báo cáo 40%
Thái độ 20%
Ý kiến phản hồi của đơn vị thực tập 20%

7.3. Tiêu chí đánh giá

– Hình thức Báo cáo TTGK: Thực hiện đúng các yêu cầu về trình bày, trình bày cẩn thận, rõ ràng

Kết cấu Báo cáo: Phân bổ hợp lý số trang giữa các chương. Có tính hệ thống và liên kết cao giữa các nội dung trong báo cáo.

– Nội dung Báo cáo TTGK:

 • Số liệu phong phú, cập nhật, thích hợp cho nội dung báo cáo
 • Phân tích, lập luận sắc sảo, có cơ sở rõ ràng, tin cậy.

Thái độ được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn

 • Sinh viên nộp Báo cáo TTGK trễ sẽ bị trừ điểm.
 • Sinh viên không liên hệ với giảng viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, không có đề cương chi tiết hoặc đề cương chưa được giảng viên hướng dẫn thông qua sẽ nhận điểm 0.

– Ý kiến phản hồi của đơn vị thực tập được xác định dựa vào nhận xét của đơn vị thực tập với 5 tiêu chí là tác phong, thái độ, khả năng tiếp cận công việc, khả năng thực hiện công việc và ý nghĩa của các vấn đề được trình bày trong Báo cáo TTGK đối với đơn vị thực tập.

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

PGS, TS Nguyễn Minh Hằng