Cơ cấu tổ chức

- TS. Hà Công Anh Bảo - Trưởng Khoa (2023 - Hiện nay).