Lịch sử thành lập Khoa Luật

594

Khoa Lut ca Trưng Đi hc Ngoi thương đưc thành lp vào ngày 30 tháng 7 năm 2012 (theo Quyếđnh s 869/QĐĐHNT-TCHC ca Hiu trưng Trưng Đi hc Ngoi thương) trên cơ s B môn Lut thuc Khoa Qun Tr Kinh doanh.

Tin thân ca Khoa Lut là B môn Lut thuc Khoa Nghip v. Shình thành và phát trin ca B môn Lut gn lin vi s trưng thành và phát trin ca Trưng Đi hc Ngoi thương. Năm 1960 khi Trưng Đi hc Ngoi thương đưc thành lp trc thuc B Ngoi thương (nay là B Công thương), vi nhim vđào tđơn ngành và chuyên sâu đi ngũ cán b cho ngành Ngoi thương, lãnh đo Bđã giao nhim v cho nhà trưng phđào tđi ngũ cán b cho ngành Ngoi thương theo 4 yêu cu là: Có sc khe; Gii v nghip v ngoi thương; Gii v ngoi ng; Am hiu lut pháp và tp quán thương mi quc tế.

Thc hin nhim v này, khi Khoa Nghip v ca Trưng Đi hc Ngoi thương đưc thành lp vào năm 1960, trong s các b môn ca Khoa có B môn Lut. B môn Lut tiếp tc trưng thành và phát trin khi Trưng Đi hc Ngoi thương chuyn v trc thuc B Giáo dc vàĐào to và đưc giao nhim vđào to ngun nhân lc có cht lưng cao theo hưng đa ngành, đa lĩnh vc.

Nhng ngày đu, B môn Luđưc giao nhim v xây dng chương trình các môn hc thuc khoa hc pháp lý đđưa vào ging dy vi ý nghĩa là môn hc b tr cho các môn nghip v ngoi thương. B môn có nhim vtăng cưng các hođng nghiên cu khoa hc vi các trưng đi hc, các vin nghiên cu trong và ngoài nưc theo các chđ gn pháp lut vi nghip v, gn k năng xut nhp khu vi k năng son tho hđng và gii quyết tranh chpNgày nay, B môn có nhim v xây dng chương trìnhđào to các môn lut cho tt c các ngành và chuyên ngành ti Trưng Đi hc Ngoi thương

Khi mi thành lp, B môn Lut ch có hai ging viên lut trong Khoa Nghip v (sau này là Khoa Kinh tế Ngoi thương) đến năm 1999, khi đưc chuyn sang Khoa Qun tr Kinh doanh, B môn Luđã có 12 ging viên cơhu trong đó có 1 PGS, 4 tiến sĩ và nhiu thc sđượđào to v lu Vit Nam và nước ngoài. Năm 2010 khi k nim 50 năm thành lp Trường, Bmôn Luđã có 18 ging viên ( c Cơ s 1 Hà Ni và Cơ s 2 ti thành phH Chí Minh) trong đó 01 giáo sư03 phó giáo sư, 05 tiến sĩ, 06 thc sĩ ngành lut hc và nhiu nghiên cu sinh, hc viên cao hđang hc tp và nghiên cu lu Anh, Thy Sĩ, Nht BnCác ging viên ca B môn đã thc hin nhiđề tài nghiên cu khoa hc cp Nhà nước, cp b, cp thành phố…tham gia nhiu d án quc tế vđào to và nghiên cu pháp lut thương mi quc tế như D án H tr Thương mĐa biên (D án MUTRAP I, II, III); D án đào to thc s Lut kinh doanh quc tế vĐại hc TOUR ca Pháp V.V.V B môn B môn Luđược lãnh đạo nhà trường công nhn là mt trong nhng B Môn Mnh ca Trường Đại hc Ngoi thương. Đến nay, vào tháng 7 năm 2012, khi nhn Quyếđịnh thành lp khoa, Khoa Luđã có 26 ging viên trong đó, s ging viên có trình độ t thc sĩ tr lên chiếm hơn 76% (26/6). Nhiu ging viên ca B môn đã tng đảm nhn nhiu chc vquan trng trong các cơ quan nhà nước cũng như trong nhà trường, như Vtrưởng V Pháp chế B Ngoi thương, Ch tch Trung tâm Trng tài Quc tếVit Nam (Ch tch VIAC), Hiu trưởng Trường Đại hc Ngoi Thương và có ging viên hiđang gi chc v Phó hiu trưởng Trường Đại hc Ngoi thương

sl-1

T ch chđảm nhn ging dy mt môn hc là môn Lut áp dng trong ngoi thương cho ngành Kinh tếđối ngoi, đến nay B môn Luđã vàđang đảm nhn 16 môn hc thuc khoa hc pháp lý cho tt c các ngành hc Kinh tế, Qun tr kinh doanh, Tài chính ngân hàng vi các chuyên ngành Kinh tếđối ngoi, Kinh tế quc tế, Qun tr kinh doanh quc tế, Lut kinh doanh quc tế, tài chính quc tế…

Bđầu t năm hc 2012-2013, khi Trường Đại hc Ngoi thươngthc hin nhim vđào to c nhân lut, chuyên ngành Lut thương mi quc tế, Khoa Lut ca Trường Đại hc Ngoi thương sđảm nhn 26 môn hc thuc chuyên ngành Lut hc (bên cnh các môn hc thuc lĩnh vc kinh tế có liên quan).

Tt c nhng thông tin  trên v quá trình thành lp Khoa Lut ca Trường Đại hc Ngoi thương ha hn mt tương lai mđể tt c các ging viên ca Khoa quyết tâm đoàn kết, vượt qua mi khó khăn, thc hin xut sc nhim mi mà lành đạo nhà trường đã tin tưởng và giao phó.

Toàn Khoa quyết tâm thc hin nhim v ca nhà trường mt cách: Chuyên nghip (Professionalism); Trung thc (Integrity); Sáng to (Innovation)