Chức năng – Nhiệm vụ Khoa Luật

832

Theo quyết định số 869/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 30/7/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập khoa Luật, Khoa Luật có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

I. Chức năng của Khoa Luật

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực chuyên môn trực thuộc Khoa. Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân sự của đơn vị, sinh viên theo sự phân cấp của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ của Khoa Luật

1. Lập kế hoạch công tác theo năm học trình được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của giáo viên trong Trường.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

4. Quản lý giảng viên, sinh viên, phân công giảng viên lên lớp theo phân cấp của Hiệu trưởng.

5. Quản lý chất lượng, nội dung phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

7. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và sinh viên. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị.

8. Phối hợp với các đơn vị có lien quan giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình các môn học, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Khoa.

9. Tổ chức các buổi hội thảo của Khoa trong phạm vi được phân công.

10. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị được giao.